4,5 på Google

4,7 på Facebook

+45 42 90 99 71

info@coweb.io

+45 42 90 99 71

info@coweb.io

Har du spørgsmål til vores forretningsbetingelser?

Forretningsbetingelser

1. Generelle forretningsbetingelser for CoWebs produkter og ydelser

1.1. Formål
Nedenstående generelle vilkår og betingelser anvendes og gælder ved levering af produkter og ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt under pkt. 1 ff.

1.2. Tilbud
1.2.1
Tilbud fra CoWeb er gældende i det antal dage, der er angivet i tilbuddet.
Tilbud fra CoWeb indeholder et overslag over det forventede tidsforburg.
En aftale er indgået når Coweb har modtaget skriftlig accept fra kunden.

1.2.2
De tilbudte priser gælder under forudsætning af, at opgaven ikke ændres fra kundens side undervejs.
I fald der kommer ændringer fra kunden under opgavens udførelse vil dette blive faktureret særskilt i henhold til ovenstående timepris eller anden aftale mellem parterne.

1.2.3
Opgaver til fast pris, der indeholder en løbende dialog om opgaven vil være omfattet af 2.2.2 såfremt det forventede tidsforbrug overstiges med 20 %.
Coweb informerer i dette tilfælde kunden senest når det estimerede tidsforbrug er opbrugt.

1.2.4
Ved kundens misinformation og eller mangel på information af Coweb, har Coweb ret til at kræve betaling efter 1.9 for det erlagte arbejde, og fremsende et tillæg til det oprindelige tilbud for den ekstra arbejdsbyrde misinformationen måtte have skjult. Kunden kan derefter vælge at acceptere det oprindelige tilbud inkl. tillæg i sin helhed, eller opsige kontrakten mod betaling af det erlagte arbejde til den i 1.9 angivne timepris + 20 %.

1.2.5
CoWeb informerer kunden hurtigst muligt ved forhold, der har indflydelse på den aftalte pris.

1.3. Priser og betaling
Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms.

Betaling efter forfald medfører rykkergebyrer, samt eventuelle inkassoomkostninger, som pålægges kunden (nationalbankens udlånsrente + 2 % de første 30 dage efter fakturaens forfald derefter rente efter rentelovens § 5, samt et gebyr på 100,00 DKK.)

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt.
CoWeb er berettiget betaling for ekstraarbejde, som følge af:
• Misinformation og manglende beskrivelser fra kunden, som medfører et øget timeforbrug i.f.t. det som er aftalt mellem parterne.

1.4. Levering og forsinkelse
Levering af en opgave vil ske indenfor den aftalte deadline, og efter godkendelse af opgavebeskrivelsen, med mindre andet er aftalt.

Kunden er ikke berettiget erstatning ved eventuelle forsinkelser, såfremt disse må betragtes som værende rimelige eller skyldes forhold, som ligger uden for CoWeb indflydelse, herunder force majeure-lignende forhold, samt forhold som kunden er ansvarlig for.

1.5. Underleverandører
CoWeb er berettiget til at lade arbejdet udføre af underleverandører, enten helt eller delvist uden forudgående samtykke fra kunden ud over denne kontrakt.

1.6. Råderet over produktet
CoWeb’s kunder opnår brugsretten til produktet, når CoWeb har leveret det udarbejdede produkt, og har modtaget den fulde betaling.
Uden samtykke fra CoWeb må udleveret materiale og skitser ikke overgives til tredje part, kopieres, videresælges eller reproduceres.

CoWeb forbeholder sig retten til at indsætte et link til eget domæne, samt teksten ”Udarbejdet af CoWeb” i footeren og i kildekoderne på leverede hjemmesider, med mindre andet aftales.

Ønsker kunden efterfølgende at fjerne dette link, samt tekst, aftales et vederlag som modydelse.

CoWeb forbeholder sig retten til at anvende udarbejdet materiale i sin markedsføring.

1.7. Rettigheder
Alle rettigheder til udleveret materiale, der helt eller delvist er fremstillet af CoWeb, tilhører CoWeb.

Ønsker kunden ejerskab over produktet kræves det, at der indgås en skriftlig aftale herom, imellem CoWeb og kunden.

1.8. Ansvar
Efter leveret arbejde har kunden 48 timer til at undersøge produktet og reklamere, såfremt produktet måtte indeholde mangler – med mindre andet er aftalt.

Kunden skal meddele CoWeb præcist hvor manglen er, og eventuelt hvordan den ønskes afhjulpet.
Er det kunden selv der yder skade eller fejl på produktet efter afsluttet arbejde, hæfter CoWeb ikke for dette.

Kunden har kun ret til prisnedslag grundet eventuelle mangler, såfremt CoWeb ikke efterfølgende er i stand til at udbedre de faktuelle mangler inden for en rimelig tid.

CoWeb forbeholder sig retten til at anvende elementer udarbejdet af tredjepart samt anvendelsen af “stockbilleder”, og fraskriver sig alt ansvar for eventuel manglende rettigheder hos kunden i forbindelse med materiale tilvejebragt af kunden til løsning af en konkret opgave.

CoWeb påtager sig intet ansvar for helt eller delvist tab af produktet efter opgaven er afsluttet, og produktet er i kundens hænder, f.eks. servernedbrud og -fejl, hackerangreb og lign.

Det er udelukkende kundens eget ansvar at opbevare backup af hjemmesiden, maildata o. lign., samt generel forsikring af produktet imod skade og undergang – undtaget såfremt kunden har købt hosting hos CoWeb.

1.9. Konsulentarbejde
Konsulentarbejde fra CoWeb er altid tilpasset den enkelte kunde og den tilhørende opgave.

CoWeb’s rådgivning må ikke videregives eller anvendes til andre formål, uden skriftligt samtykke fra CoWeb.

1.10. Support
Al support mellem kunden & Coweb foregår igennem softwaren Trello, medmindre andet aftales.

1.11. Opsigelse af aftale og/eller samarbejde
CoWeb forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde og fratræde en opgave, såfremt kunden ikke overholder aftaler, deadlines, møder, leverance af materialer og ved manglende tilbagemelding.

1.12. Fortrolighed
CoWeb og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt og forpligter sig til at holde sine kunders oplysninger, forretningshemmeligheder og firmarelaterede data fortrolige.

1.13. Persondata
CoWeb opbevarer og behandler personlige oplysninger efter vores persondatapolitik.

1.14. Begrænset hæftelse
I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter CoWeb ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.

CoWeb hæfter ikke for et større beløb end det, som er betalt ved arbejdets udførelse.

1.15. Tvistløsning
Kan parterne ikke nå til enighed skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk ret, med retten i Odense som værneting.

Skal vi hjælpe dig?

Du kommer til at snakke med en af os

Vi vil rigtig gerne lytte, men også gerne se om vi kan hjælpe dig.

Asger Teglgaard

Asger Teglgaard

Adm. Direktør, Partner
+45 53 34 77 63
at@coweb.io

Niclas Johansen

Niclas Johansen

Udviklingschef, Partner
+45 42 90 99 71
nwj@coweb.io

bLIV RINGET OP

Udfyld nedenstående, så ringer vi dig op til en god snak omkring råd. Det er uforpligtende.

Luk menu

Hør hvordan vækstpakken kan hjælpe dig

Send en forespørgsel & bliv ringet op

Så har du et uforpligtende tilbud inden dagen er omme

Er du i tvivl om hvad du egentligt har brug for, så ring endelig til os på
tlf. +45 42 90 99 71

Vi ser frem til at give dig flere kunder online

Du kommer til at snakke med en af os

Vi vil rigtig gerne lytte, men også gerne se om vi kan hjælpe dig.

Asger Teglgaard

Asger Teglgaard

Adm. Direktør, Partner
+45 53 34 77 63
at@coweb.io

Niclas Johansen

Niclas Johansen

Udviklingschef, Partner
+45 42 90 99 71
nwj@coweb.io

bLIV RINGET OP

Udfyld nedenstående, så ringer vi dig op til en god snak omkring råd. Det er uforpligtende.