Forretningsbetingelser

CoWeb forretningsbetingelser – for CoWeb produkter og ydelser. Gældende pr. 1. maj 2017.

Formål

Nedenstående generelle vilkår og betingelser anvendes og gælder ved levering af produkter og ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. CoWeb forbeholder retten til at ændre handelsbetingelserne uden varsel.

Tilbud

Tilbud fra CoWeb er gældende i det antal dage der er angivet på tilbuddet. En aftale er først indgået når CoWeb har modtaget skriftlig accept fra kunden. De tilbudte priser gælder under forudsætning af, at opgaven ikke ændres fra kundens side undervejs.  I fald der kommer ønsker til ændring(er) fra kunden, vil dette blive faktureret særskilt i henhold til aftale mellem parterne.

Priser og betaling

Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms.


Betaling efter forfald medfører rykkergebyrer, samt eventuelle inkassoomkostninger, som pålægges kunden (renter på 0,70% samt et gebyr på 100,00 DKK.)

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt.

CoWeb er berettiget betaling for ekstraarbejde, som følge af:

  • Misinformation og manglende beskrivelser fra kunden, som medfører et øget timeforbrug i.f.t. det som er aftalt mellem parterne.

 

Levering og forsinkelse

Levering af en opgave vil ske indenfor den aftalte deadline, og efter godkendelse af opgavebeskrivelsen, med mindre andet er aftalt.

Kunden er ikke berettiget erstatning ved eventuelle forsinkelser, såfremt disse må betragtes som værende rimelige eller skyldes forhold, som ligger uden for CoWeb indflydelse, herunder force majeure-lignende forhold.

Underleverandører

CoWeb er berettiget til at lade arbejdet udføre af underleverandører, enten helt eller delvist.  

Ejendomsret

CoWeb’s kunder opnår brugsretten til produktet, når CoWeb har leveret det udarbejdede produkt, og har modtaget den fulde betaling.

Uden samtykke fra CoWeb må udleveret materiale og skitser ikke overgives til trejde part, kopieres, videresælges eller reproduceres.

CoWeb forbeholder sig retten til at indsætte et link til eget domæne, samt teksten ”Udarbejdet af CoWeb” i footeren og i kildekoderne på leverede hjemmesider, med mindre andet aftales. Ønsker kunden efterfølgende at fjerne dette link, samt tekst, aftales et vederlag som modydelse.

CoWeb forbeholder sig retten til at anvende udarbejdet materiale i sin markedsføring.

Rettigheder

Alle rettigheder til udleveret materiale, der helt eller delvist er fremstillet af CoWeb, tilhører CoWeb. En skriftlig aftales med CoWeb kræves, hvis kunden ønsker ejerskab over produktet.

Ansvar

Efter leveret arbejde har kunden op til 48 timer til at undersøge produktet og klage, såfremt produktet måtte indeholde mangler – med mindre andet er aftalt. Kunden skal meddele CoWeb præcist hvor mangel er, og eventuelt hvordan den ønskes at blive løst. Fremstiller kunden selv skade eller fejl på produktet efter afsluttet arbejde, hæfter CoWeb ikke for dette.

Kunden har kun ret til prisnedslag grundet eventuelle mangler, såfremt CoWeb ikke efterfølgende er i stand til at udbedre de faktuelle mangler inden for en rimelig tidsfrist.

CoWeb forbeholder sig retten til at anvende elementer udarbejdet af tredjepart samt anvendelsen af “stockbilleder” og fraskriver sig alt ansvar for eventuel manglende hjemmel hos kunden i forbindelse med materiale tilvejebragt af kunden til løsning af en konkret opgave.

CoWeb påtager sig absolut intet ansvar for helt eller delvist tab af produktet efter opgaven er afsluttet, og er i kundens hænder, f.eks. servernedbrud og -fejl, hackerangreb og lign. Det er udelukkende kundens eget ansvar at opbevare backup af hjemmesiden, maildata o.lign samt generel forsikring af produktet imod skade og undergang – med mindre kunden har købt hosting hos CoWeb, så sørger vi for det.

Konsulentarbejde

Konsulentarbejde fra CoWeb er altid tilpasset den enkelte kunde og den tilhørende opgave. CoWeb’s rådgivning må ikke videregives eller anvendes til andre formål, uden skriftligt samtykke.  

Support

Al support mellem kunden & Coweb foregår igennem Trello medmindre andet er aftalt. Skulle kunden ønske yderligere support i form af telefonisk support er prisen Coweb's timepris.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

CoWeb forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde og fratræde en opgave, såfremt kunden ikke overholder aftaler, deadlines, møder, leverance af materialer og manglende tilbagemeldning.

Persondata

CoWeb er underlagt tavshedspligt og forpligter sig til at holde sine kunders oplysninger og firmarelaterede data fortrolig.

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter CoWeb ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. CoWeb kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end, som er betalt ved arbejdets udførelse.

Tvistløsning

Eventuelle uenigheder som vedrører CoWeb’s udførte arbejde skal altid forsøges løst i mindelighed mellem CoWeb og kunden.  Kan parterne stadig ikke nå til enighed skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med byretten i Odense som værneting.

Coweb - dit digitale bureau
  • Info@coweb.io
  • +45 42 90 99 71
[index]
[index]